logo

Archive for the ‘Typy ososbowości dla menedżerów’ Category:

Element osobowości ENF

Decydującym elementem ich osobowości jest skierowana na zewnątrz energia (E). Postrzegają świat za pomocą uczuć (F). Funkcją pomocniczą jest intuicja (N). Wciąż spekulują i ba­dają, co chcieliby w tej sytuacji zrobić, jak zachowaliby się wobec nich inni itp. Kombinacja ENF powoduje, że przy ocenianiu innych biorą pod uwagę przede wszystkim potencjalne możliwości ukryte w ludziach, a dopiero w mniejszym stopniu aktualne warunki. Przejawia się to w nieprzeciętnej zdolności do empatii, wczuwania się i chęci przyjmowania na siebie brzemienia innych ludzi. Może się zdarzyć, że nadmiar in­tuicji i oderwanie od faktu będą miały dla nich niesprzyja­jące skutki. Przy podejmowaniu istotnych decyzji jest
Czytaj więcej


Motywacja i zamiary innych

Jeżeli chodzi motywację i zamiary innych, to zwykle ich przeczucia się sprawdzają. Swoją egzystencję organizują w perspektywie przyszłych wydarzeń i starannie realizują program dnia, tygodnia i większych jednostek czasowych — jest to typo­we dla funkcji oceniania (J). ENFJ kochają życie i chcą je dobrze zaplanować. Pracę i zabawę wpisują do kalendarza jeśli coś zapiszą, to z pewnością to wykonają. W całej po­pulacji ludzkiej jest ich zaledwie około 5%. We wszelkich organizacjach są niezmiernie pomocni. Lu­dzie ENFJ znani są jako doskonali przywódcy. Ich talent w tym względzie znajdzie zastosowanie w grupach robo­czych, wypełniających zadania, a także w kółkach lub klu­bach rozrywkowych. Promieniuje z nich
Czytaj więcej


Charyzma ulegania

Przeważnie rze­czywiście tak jest, ponieważ ENFJ mają taką charyzmę, że większość ludzi jej ulega. Częściowym wyjaśnieniem tej ta­jemnicy jest to, że naprawdę kochają ludzi i traktują ich jako najważniejszy priorytet. „Kiedy zaczynałem swoją pracę, nie miałem na myśli budowania fabryki, ale myślałem o ludziach” — napisał w swoich wspomnieniach w roku 1930 Tomas Bafa. „Pomogłem ludziom, aby stali się bardziej produktywni i lepiej służyli klientom, a oni potem zbudo­wali fabrykę”. adminHej! Fajnie, że tu jesteś! Mam na imię Izabela i jestem studentką ekonomii na Uniwersytecie Warszawskim, bloga prowadzą od I roku studiów, jest to dla mnie forma hobby. Zamieszczam tutaj
Czytaj więcej


Nie pozwól sobą manipulować

Nie pozwalają sobą manipulować. Cenią sobie współpracę i sami lubią współpracować. Są zainteresowani innymi oso­bami, skłonni do opieki i pomocy. Ludziom w potrzebie łatwo jest zwrócić się do nich o pomoc i radę w najróżniejszych okolicznościach. Rzadko kiedy spotkają się z odmową. ENFJ tolerują odmienności, mało kiedy są krytyczni i można zawsze na nich polegać. Negatywną stroną ich osobowości jest to, że nie zawsze potrafią wyplątać się ze związku lub układu, który uzyskał już inne parametry i oblicze. Czasem przesadzają ze swoim zainteresowaniem bliźnimi i nie starcza im czasu dla siebie. Jeżeli ENFJ nie nadążają z realizacją zobowiązań wobec innych,
Czytaj więcej


Wspieranie w rozwoju

ENFJ-Ludzie ci są doskonałymi partnerami, zarówno w pracy, jak i poza nią. Potrafią u innych dostrzec to, co jest w nich najlepsze, i cieszą się, kiedy mogą kogoś wspierać w rozwoju. Tę zaletę można w łatwy sposób niewłaściwie wykorzystać. Poza tym nade wszystko cenią sobie harmonijne relacje i wszelkie konflikty traktują zbyt osobiście, mają więc ten­dencję do unikania nieprzyjemnych sytuacji. Robią to nawet wtedy, kiedy inni wyciągnęliby już wnioski i rozpoczęli działania. Zdarza się więc, że dla świętego spokoju podpo­rządkują się i znajdą się pod pantoflem. Dzieje się tak też dlatego, że w głębi duszy wierzą w swoje tragiczne przezna­czenie.
Czytaj więcej


Dążenie do doskonałości

Dążenie do doskonałości jest obecne także w ich życiu zawodowym. Bywa, że po jakimś czasie stają się dziwnie niezadowoleni ze swojej dotychczasowej pracy i kariery. Pojawia się wtedy radykalna chęć do zmiany zatrudniania i jej realizacja. Znam człowieka, który z maklera giełdowego przekwalifikował się na chiromantę, a jeszcze wcześniej pisał scenariusze filmowe. We wszystkim był nieprzeciętny. Typowe dla ENFJ jest to, że mogą wykonywać, i to doskonale, wiele różnych zawodów. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że są wyjątkowo elokwentni i potrafią świetnie po­rozumiewać się z ludźmi. Doskonale radzą sobie w skompli­kowanych sytuacjach, kiedy muszą posługiwać się dużą ilością danych.
Czytaj więcej


Najbardziej „udane” egzemplarze

Najbardziej „udane” egzemplarze ENFJ mają nieograniczony dar wymyślania dla członków swojej grupy sensownych i ciekawych zadań, aranżowania ról szy­tych na miarę. Są w tym tak dobrzy, że pozostali nie mają najmniejszych szans, aby im dorównać. Trochę to przypo­mina zdolności organizacyjne ESFJ, ale jest zdecydowanie mniej obrzędowe, mniej tradycyjne, a poza tym ma specy­ficzną iskrę twórczą. Wszystkie cenne zalety mogą czasem zwrócić się przeciw­ko nim. Jeżeli ich pomysły i sympatie nie są przyjmowane z otwartymi ramionami, to ENFJ bardzo łatwo popadają w depresję, stają się zgorzkniali i mają poczucie opuszczenia i krzywdy. adminHej! Fajnie, że tu jesteś! Mam na imię Izabela i jestem
Czytaj więcej


Konflikty i odrzucenia

Wszelkie konflikty i odrzucenia odbierają bardzo osobiście. Długo chowają w sercu urazę do tych, których uważają za jej przyczynę. Jeżeli sprawy zostaną postawione na ostrzu noża, to w stosunkach międzyludzkich mogą przejść do konwencji gry z sumą „0” — czyli można zyskać tylko to, co ktoś inny straci. Sytuacja może się potem roz­winąć tak, że w patetyczny sposób będą nawoływać do lo­jalności, budować zasieki dzielące „nas” od „nich” i z bły­skiem w oku przeklinać heretyków i zdrajców. Może się to wydarzyć na skutek zadania przez drugą stronę niewinnego i uzasadnionego pytania z myślą, że ma się do tego prawo. Coś,
Czytaj więcej


Sprawa szacunku

Dla ENTJ jest to sprawa szacunku, inte­gralności i wiarygodności. Spory o podstawowe parametry dotyczące podstaw ich egzystencji przybierają wręcz demo­niczne postacie. Walczą o nie w taki sposób, jakby wieczne wartości i znaki zostały im przydzielone odgórnie. Przeciw­stawianie się im oznacza według ENFJ bunt przeciwko siłom wszechświata i prawdom uniwersalnym. Osoby typu ENFJ są niezastąpione w czasach wielkich zmian, kiedy konieczny jest ruch do przodu, w nieznane. W takiej chwili, kiedy nie można się oprzeć na doświadczeniach innych, nieoceniona jest siła inspiracji i głęboka ufność w ludzi. Będzie ona funk­cjonowała jako samorealizująca się wizja powstała na pod­stawie ogromnego kredytu zaufania opartego
Czytaj więcej


Optymalne okoliczności adaptacji otoczenia

W optymalnych okolicznościach są to osoby łatwo adaptujące się do otoczenia, pełne realizmu, rozumne i praktyczne. W życiu starają się wyeliminować wszystko, co jest irracjo­nalne i przypadkowe. Mamy u nich do czynienia z chęcią po­rządkowania świata według ustalonych wzorców i systemów i dopuszczaniem do siebie jedynie obiektywnych faktów. Bio­rąc pod uwagę to, że znaczna część naszej świadomej i pod­świadomej rzeczywistości jest siłą rzeczy subiektywna, nale­ży uznać, że tłumienie funkcji subiektywnych jest bardzo nieracjonalne. Ten fakt może doprowadzić do tego, że nie­świadome impulsy mogą się od czasu do czasu przebić na powierzchnię w postaci bardzo prymitywnego i nieprzyjem­nego wybuchu. adminHej! Fajnie,
Czytaj więcej