logo

Archive for the ‘Typy ososbowości dla menedżerów’ Category:

Typ osobowości ENTJ jako kierownik

ENTJ często piastują wysokie stanowiska, lubią sprawo­wać funkcje kierownicze. Są niebywale oddani swojej pracy, czasem do tego stopnia, że zapominają o innych elementach życia. Z chwilą objęcia przez nich stanowiska kierowniczego zazwyczaj kończy się marnotrawstwo, przestoje, bezcelowe dreptanie w miejscu, niezdecydowanie. Czasem bywa tak dla­tego, że ENTJ bez żalu żegnają się z tymi, którzy zawinili. Myślą pozytywnie, a postępują chirurgicznie. O wiele bar­dziej skupiają się na pomysłach, zasadach, ideach czy wi­zjach. Podobnie jak ESTJ, podejmują czasem decyzje w spo­sób bezosobowy, a nawet nieczuły i niekiedy wywołują tym poczucie krzjrwdy, które może poważnie zagrozić realizacji ich decyzji. Wówczas są bardzo zdziwieni
Czytaj więcej


Mistrzowie słowa w każdej dziedzinie

ENTJ bywają generałami. Przeważnie są mistrzami słowa w każdej dziedzinie. Potrafią się wyrazić jasno i ściśle, się­gnąć do sedna sprawy, opanowali więc najlepszą wersję komunikacji. Nikt z ich otoczenia nie wątpi w to, kto tu rzą­dzi. Od swoich partnerów, zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym, oczekują silnej osobowości. Takiej, która nie oba­wia się żadnej konfrontacji. To istoty samodzielne o szerokich zainteresowaniach i zdrowym poczuciu własnej wartości. Ich styl zarządzania jest wyraźnie nacechowany skłonnością do autonomii i niezależności. Od podwładnych wymagają, aby byli aktywni, twórczy i umieli bronić własnych po­glądów. Nie lubią ludzi-chorągiewek. Utrudnia im to wy­bór partnera, ponieważ najbardziej
Czytaj więcej


Skłonność do wyjawiania nieprzyjemnych prawd

Kobiety typu ENTJ mają szczególną skłonność do wyjawiania nieprzyjemnych prawd. Lepiej byłoby, gdyby w takich sytuacjach uważały na to, aby podkreślić, że nie traktują sprawy z zawziętością, starają się być obiektywne i są zdolne do konstruktywnej rozmowy ze swoim partnerem. Powinny skorzystać z naturalnego kobiece­go uroku i przekonać mężczyzn, że nie lubują się w osobi­stych argumentach, choć czasami może to tak wygląda. ENTJ nie czują się dobrze w pracy, w której nie jest wy­magana wyobraźnia i intuicja. Lubią otoczenie, w którym będą musieli się uporać z ambitnymi zadaniami i rozwią­zywać skomplikowane problemy. Dobrze radzą sobie rów­nież tam, gdzie trzeba szukać nowych
Czytaj więcej


Cecha wszystkich typów intuicyjnych

ENTJ interesuje szersza perspektywa, a nie szczegóły, co jest wspólną cechą wszystkich typów intuicyjnych. Jeżeli coś nie wychodzi zgodnie z ich wyobrażeniem, stają się niecier­pliwi. Przejawia się to tym, że stają się marudni, kapryśni, skarżą się na różne drobnostki i mają maniakalne pragnie­nie pchnięcia spraw do przodu. Ich zazwyczaj bardzo silne ego może wywołać w nich iluzję, że wszystko można zała­twić za pomocą brutalnej siły, co przeważnie bywa bardzo mylące. Kiedy się to nie powiedzie, przychodzi stres, zawód i poczucie niższości, często niewspółmierne do zdarzenia. Wpadną w pułapkę samokrytyki i wściekłości na samego siebie. Pod względem krytyki mało kto może się
Czytaj więcej


Pozyskiwanie rozwiniętych osób do współpracy

Jeżeli pracują na stanowisku kierowniczym i nie potrafią pozyskać do współpracy osób z rozwiniętym postrzeganiem zmysłowym i uczuciami, to może się zdarzyć, że niewłaści­wie ocenią rzeczowy lub ludzki aspekt danej sytuacji. Jako podwładni, przełożeni lub koledzy nie potrafią zrozumieć, jak ktoś może potraktować ich konfrontacyjny styl pracy jako osobistą napaść, a nie jako najlepszą drogę do osiągnięcia optymalnego wyniku. Dla ich świata istotne jest zaiskrzenie konfrontacja pomysłów i poglądów. W kontaktach z nimi należy brać pod uwagę to, że dla nich sukces oznacza to, co osiągnęli, a nie to czy i jak są łubiani. Każdy, kto zamierza z nimi współpracować, musi
Czytaj więcej


Typy ekstrawertywne

Typy ekstrawertywne z przewagą myślenia są w normalnych okolicznościach osobami pryncypialnymi, z zasadami, ide­alistami, pełnymi oddania i racjonalnymi. W życiu opierają się na wnioskach intelektualnych i wiarygodnych danych poprzez to starają się znaleźć obiektywny wzór na życie, jakąś ogólną formułkę, która im wszystko wyjaśni. Należy wziąć jednak pod uwagę to, że w postępowaniu kierują się przede wszystkim myśleniem (T), a najmniej rozwiniętą funkcją są u nich uczucia (F). To może sprawiać problemy, zarówno im, jak i ich otoczeniu. Jeżeli z jakiego­kolwiek powodu zaniedbają ten element swojej osobowości, może się zdarzyć, że w najmniej odpowiednim momencie dojdzie do eksplozji w formie niezdefiniowanych emocji,
Czytaj więcej


Niedostateczna pozycja uczuć

Niedostateczna pozycja uczuć u tych osób może prowadzić do postaw typu: „cel uświęca środki”, zaniedbywania siebie lub bliskich, zachowania przesadnie defensywnego z atakami podejrzliwości wobec rzeczywistych lub urojonych przeciw­ników i podważającego przyjęte przez nich prawdy i formuły. Ciemna strona osobowości ma rysy schizoidalne, jest do­gmatyczna, nietolerancyjna, abstrakcyjna, ma skłonności inkwizytorskie. Jeżeli ci ludzie znajdą się pod presją, będą odmawiać wszelkiej krytyki. Będą uporczywie bronić swych przekonań i planów, choć wszyscy dookoła już widzą, że okoliczności się zmieniły. Wielokrotnie skupiają się na obronie swych po­zycji i na udowadnianiu, że wszyscy pozostali się mylą. To nie wychodzi im na dobre. Starają się ratować sytuację
Czytaj więcej


Dobre wyniki

Kiedy uświadomią sobie swoje braki w sferze uczuć i za­czną nad nimi pracować, mogą osiągać dobre wyniki. Naj­łatwiejsze będzie dla nich podejmowanie systematycznych prób chwalenia, sukcesów i zasług innych. Ludzie z prze­wagą uczuć robią to naturalnie i spontanicznie, ale dla ty­pów z preferencją funkcji T oznacza to znaczny wysiłek. Muszą to sobie najpierw uzasadnić racjonalnie, wstawić pochwały do swego planu, stosując na przykład zasadę „minuty menedżera”. Nasze doświadczenia wskazują na to, że warto podjąć takie starania, ponieważ przynoszą do­bre efekty tak w życiu osobistym, jak i zawodowym. adminHej! Fajnie, że tu jesteś! Mam na imię Izabela i jestem studentką ekonomii na
Czytaj więcej


EFJ-Łatwo otwierają się przed ludźmi i nawiązują znajomości

Łatwo otwierają się przed ludźmi i nawiązują znajomości. Są łubiani, ponieważ promieniuje z nich zaangażowanie, przyjaźń, takt i serdeczność, słowem, zainteresowanie dru­gim człowiekiem. Ich orientacja ekstrawertyczna powoduje, że potrafią rozumieć uczucia innych i w dodatku mają one dla nich niebagatelne znaczenie. Powoduje to, że dążą też do stworzenia harmonijnych relacji z ludźmi i aby to osią­gnąć, są w stanie ponieść wielkie ofiary. Są wrażliwi na ciepłe przyjęcie i harmonię, a źle znoszą chłód i brak zainteresowa­nia. Co ciekawe, źródłem ich zadowolenia i satysfakcji są nie tylko związki z ludźmi, którzy ich akceptują i na których im zależy, ale także ich
Czytaj więcej


EFJ- sukces zależy od wspólnej dobrej woli

Optymalnie funkcjonują w otoczeniu, gdzie jest konieczna praca z wieloma osobami, a sukces zależy od ich wspólnej dobrej woli. Najlepiej im się myśli wówczas, kiedy są w to­warzystwie ludzi. Chętnie rozmawiają lub po prostu gawędzą. Komuś może się to wydawać marnowaniem czasu, ale dla EFJ jest to ważne. Kontakt z innymi ludźmi, w czasie którego rozmyślają na glos, przynosi dobre efekty. Sprawia im kłopot rzeczowe i krótkie wyrażenie myśli, wymaga to z ich strony sporego wysiłku. Obecność oceniania (J) oznacza, że lubią, kiedy sprawy są zamknięte, a decyzja podjęta. Nie domagają się specjalnie, aby to oni tę decyzję podejmowali. Bywają staranni,
Czytaj więcej